Buurt

Hart van Osdorp staat voor bewogenheid met de buurt. Met het hart van Jezus goede dingen doen in de wijk, dat is Hart van Osdorp.

Onvoorwaardelijk en belangeloos goed doen

In navolging van Jezus doet Hart van Osdorp goed om mensen onvoorwaardelijk en belangeloos te helpen, niet om mensen over Jezus te vertellen. Wij houden van mensen en willen zonder dubbele agenda bijdragen aan het welzijn van Osdorp. Hart van Osdorp is daarom eerlijk en transparant is in haar activiteiten en kiest voor gescheiden circuits van buurtwerk en geloof. Wij geloven dat mensen ontmoeten, bijstaan en zo nodig helpen grote waarde in zichzelf heeft.
Zodoende heeft Hart van Osdorp het verlangen haar bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Amsterdam – Osdorp. Een bijdrage die bovendien geen eendagsvlieg wil zijn.
Hart van Osdorp wil haar doelstelling verwezenlijken door samen met de bewoners van Osdorp initiatieven te nemen, buurtprojecten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de buurtbewoners zelf.

Maatschappij zonder samenleving

Hart van Osdorp heeft (bij haar start in 2006) uitgebreid onderzoek gedaan in de wijken en buurten van Osdorp. Dit leverde toen al op dat er in Osdorp veel behoefte bestaat aan ontmoeting. Hart van Osdorp trok de conclusie dat eenzaamheid en isolement mee de oorzaak zijn van veel problemen in de buurt, problemen die op hun beurt voornoemde eenzaamheid en isolement vaak ook nog weer eens versterken. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel, een spiraal naar beneden die mensen ziek maakt.
Om die reden startte Hart van Osdorp in 2007 haar buurtwerk met het organiseren van ontmoetingen (buurttafels) in de buurt. Dit om buurtbewoners bij elkaar te brengen en op die manier menselijk isolement te doorbreken. Deze ontmoetingen in de buurt leverden bovendien een bijdrage aan meer begrip, tolerantie en respect in Osdorp.
Onderzoeken van Hart van Osdorp, van de overheid en van andere organisaties bevestigen tot op de dag van vandaag het beeld dat Osdorp op veel plekken een maatschappij zonder samenleving is.

Ontmoeting en samenleven

Inmiddels is het buurtwerk van Hart van Osdorp gegroeid. Hart van Osdorp heeft een uitgebreid netwerk en werkt samen met gezondheidszorg, buurtbewoners en verschillende zelforganisaties in Osdorp.
Sinds 2019 exploiteert Hart van Osdorp Buurthuis 33 (Nierkerkestraat 33) in Osdorp. Het is onze ambitie om van Buurthuis 33 een bruisend buurtcentrum, een uitvalsbasis en trefpunt van ontmoeting, verbinding, participatie en buurthulpvaardigheid in de buurt te maken. Het goede nieuws is: dit is al aan het gebeuren!

De eigen wens en eigen kracht van buurtbewoners is een belangrijk uitgangspunt. Met het oog hierop is Hart van Osdorp in de buurt aanwezig met de zogenaamde presentiebenadering, al leert die praktijk ook dat voor meer bewoners dan ons lief is eigen kracht hoog gegrepen is, gezien de moeite die veel mensen hebben om hun dagdagelijks leven georganiseerd te krijgen. We ontmoeten veel mensen in de buurt die beperkt zelfredzaam zijn. Dit zet ook de eigen kracht van de buurt (samenredzaamheid) onder druk.

Een belangrijke spin-off van ons buurtwerk is, dat mensen van allerlei kleur en komaf elkaar vinden en zich aan elkaar verbinden. Ofwel, verschillende community’s in de wijk gaan met elkaar mengen! En zo is de cirkel rond. Nog steeds wil Hart van Osdorp buurtbewoners bij elkaar brengen en menselijk isolement doorbreken. Met ontmoetingen in de buurt proberen we iets te doen aan een wortel van veel problemen in de buurt. Bovendien dragen wij zodoende bij aan meer begrip, tolerantie en respect in Osdorp.

Onvoorwaardelijk en grensverleggend

Hart van Osdorp wil in haar werk onvoorwaardelijk en grensverleggend zijn. Dit maakt dat Hart van Osdorp out of the box denkt en ieder mens ongeacht levensovertuiging, levensstijl, afkomst, cultuur, ras, seksuele voorkeur of leeftijd, altijd en hartelijk welkom heet.
Hart van Osdorp heeft hart voor mensen en voor Osdorp. Hart van Osdorp is buurtzaam.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)