Buurt

Hart van Osdorp staat voor bewogenheid met de buurt. Met het hart van Jezus goede dingen doen in de wijk, dat is Hart van Osdorp.

Onvoorwaardelijk en belangeloos goed doen

In navolging van Jezus doet Hart van Osdorp goed om mensen onvoorwaardelijk en belangeloos te helpen, niet om mensen over hem te vertellen. Wij houden van mensen en willen zonder dubbele agenda bijdragen aan het welzijn van Osdorp. Hart van Osdorp is daarom eerlijk en transparant is in haar activiteiten en kiest voor gescheiden circuits van buurtwerk en geloven. Wij geloven dat mensen ontmoeten, bijstaan en zo nodig helpen grote waarde in zichzelf heeft.

Zodoende heeft Hart van Osdorp het verlangen haar bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Amsterdam – Osdorp. Een bijdrage die bovendien geen eendagsvlieg zal zijn.
Zij wil haar doelstelling verwezenlijken door samen met de bewoners van Osdorp initiatieven te nemen, buurtprojecten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de buurtbewoners zelf.

Ontmoeting en verbinding

Hart van Osdorp heeft (vanaf haar start in 2007) uitgebreid onderzoek gedaan in de wijken van Osdorp. Het leverde toen al op dat er in Osdorp veel behoefte bestaat aan ontmoeting. Hart van Osdorp trok de conclusie dat eenzaamheid en isolement mee de oorzaak zijn van veel problemen in de buurt, die op hun beurt diezelfde eenzaamheid ook weer vergroten.
Om die reden startte Hart van Osdorp in 2007 haar buurtwerk met het organiseren van ontmoetingen (buurttafels) in de buurt. Dit om buurtbewoners bij elkaar te brengen en zo menselijk isolement te doorbreken. Ontmoetingen in de buurt leveren een bijdrage aan meer begrip, tolerantie en respect in Osdorp.
Latere onderzoeken van Hart van Osdorp en van andere organisaties bevestigen tot op de dag van vandaag het beeld dat Osdorp op veel plekken een maatschappij zonder samenleving is. Volgens onderzoeken is het percentage mensen dat zich in Osdorp echt eenzaam voelt het hoogste van Amsterdam! Bijna een kwart, dat is 1 op de 4 mensen, voelt zich in onze buurten niet een beetje maar ernstig eenzaam. Het Amsterdamse percentage ligt beduidend lager. Als je in Osdorp alle mensen die zeggen zich ‘een beetje eenzaam’ te voelen bij dat kwart optelt, kom je bijna op de helft van alle Osdorpers die uit eigen ervaring eenzaamheid kent. Er is, gezien de stroom van publicaties over eenzaamheid, geen reden om te veronderstellen dat deze problematiek nu niet meer bestaat. Integendeel, twee jaar Corona-crisis heeft eenzaamheid in de buurt alleen maar doen toenemen.
Inmiddels is het buurtwerk van Hart van Osdorp gegroeid. Hart van Osdorp heeft een uitgebreid netwerk en werkt samen met gezondheidszorg, buurtbewoners en verschillende zelforganisaties in Osdorp. Nog steeds organiseert Hart van Osdorp de nodige ontmoetingen en wij zetten met welzijn nu ook volop in op de eigen kracht van buurtbewoners.
Een belangrijke spin-off van ons buurtwerk is, dat mensen van allerlei kleur en komaf elkaar gaan vinden en zich aan elkaar verbinden. Ofwel, verschillende community’s in de wijk gaan met elkaar mixen! En zo is de cirkel rond. Nog steeds wil Hart van Osdorp buurtbewoners bij elkaar te brengen, menselijk isolement doorbreken en met ontmoetingen in de buurt een bijdrage leveren aan meer begrip, tolerantie en respect in Osdorp.

Onvoorwaardelijk en grensverleggend

Hart van Osdorp wil in haar werk onvoorwaardelijk en grensverleggend zijn. Dit maakt dat Hart van Osdorp out of the box denkt en ieder mens ongeacht levensovertuiging, levensstijl, afkomst, cultuur, ras, seksuele voorkeur of leeftijd, altijd en hartelijk welkom heet.
Hart van Osdorp heeft hart voor mensen en voor Osdorp.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)